Best Boy: Shiki Iseya

Other Faves: Hayato Akiyama, Touma Amagase, Hideo Akuno, Jun Fuyumi, Kazuki Tsukumo, Kirio Nekoyanagi, Kyoji Takajo, Matsuki Sasaki, Haruna Wakazato, Rui Maita, Tsubasa Kashiwagi

Fave Unit: HighxJoker, BEIT, S.E.M,

Everyone is a fave tbh