Best Boys: (my star, my moon, my sun): Subaru Akehoshi, Mika Kagehira, and Shinobu Sengoku!

My LOVE: Izumi Sena

THE COWBOY BF OF MY HEART: Madara Mikejima

Other Faves: SHU ITSUKI, Arashi Narukami, CHIAKI MORISAWA, Tsukasa Suou, HOKUTO HIDAKA, MAKOTO YUKI, MAO ISARA, Nazuna Nito, KAORU HAKAZE, Midori Takamine, RITSU SAKUMA, LEO TSUKINAGA, Yuta Aoi, Yuzuru Fushimi, Mitsuru Tenma, Natsume Sakasaki, Sora Harukawa, Tetora Nagumo, TOMOE HIYORI (All of them every single one of them, there is no enstars character I dislike)

Fave Units: TrickstarP, ValkyrieP, RyuseitaiP, and KnightsP

Fave Clubs: Handicraft club + Track and Field club + Tea Club

Fave Class: Class 2-B + Class 3-A